Thông tin tuyển sinh


Ngưỡng Đảm bảo chất lượng

(19/07/2022)

1. Đối tượng là học sinh tốt nghiệp THPT

1.1. Các ngành ngoài lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

- PT1: Từ 16 điểm trở lên, riêng các ngành ở lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, khoa học sự sống và các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường lấy từ 15 điểm trở lên theo tổ hợp môn;

- PT2: Từ 14 điểm trở lên theo tổ hợp môn;

- PT3: Từ 550 điểm trở lên (thang điểm 1200).

1.2. Các ngành thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

- PT1: T24 điểm trở lên theo tổ hợp môn và học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên;

- PT2: Bằng ngưỡng ĐBCL đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định;

- PT3: Từ 710 điểm trở lên (thang điểm 1200) và học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

2. Đối tượng là học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển

2.1. Các ngành ngoài lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Lấy bằng ngưỡng quy định tại 1.5.1.1 theo từng phương thức.

2.2. Các ngành thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên được áp dụng một trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8.0 trở lên;

- Tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại giỏi trở lên;

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Riêng trường hợp người đã trúng tuyển hoặc đã tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên trước ngày 07 tháng 5 năm 2020, dự tuyển vào đại học để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, ngưỡng đầu vào chỉ yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học cùng nhóm ngành dự tuyển đạt từ loại trung bình trở lên.