Thông tin tuyển sinh


Đối tượng Tuyển sinh

(19/07/2022)

1. Đối tượng

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học đăng ký dự tuyển vào một ngành đào tạo khác với ngành đã tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp các trình độ tương đương của nước ngoài thì phải được công nhận theo quy định của Bộ.

2. Điều kiện

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định;

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.