ĐẠI HỌC KIÊN GIANG TUYỂN SINH 2022
VĂN BẢN TUYỂN SINH
STT Số/Ký hiệu Nơi ban hành Trích yếu Ngày ban hành File
1 Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, tuyển sinh trình độ CĐ Giáo dục mầm non 01/06/2021 Tải file
2 Công văn số 1650/BGDĐT-GDĐH Bộ Giáo dục và Đào tạo Hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 26/04/2021 Tải file
3 Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều chỉnh công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch Covid - 19 30/07/2021 Tải file
4 Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục mầm non 14/04/2021 Tải file
5 1778/BGDĐT-GDĐH Bộ Giáo dục và đào tạo Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 22/05/2020 Tải file
6 1760/BGDĐT-GDĐH Bộ Giáo dục và đào tạo Về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các ngành hình thức đào tạo của trình độ Cao đẳng Giáo dục Mẩm non và trình độ đại học năm 2020 21/05/2020 Tải file
7 09/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 07/05/2020 Tải file
8 07/2020/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo THÔNG TƯ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2018/tt-bgdđt ngày 28 tháng 02 năm 2018 20/03/2020 Tải file
9 625/TB-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông báo kết luận của Hội động xác định tiêu chí đảm bảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 20/07/2019 Tải file
10 841/QĐ-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học Kiên Giang đào tạo ngành Luật trình độ đại học 04/04/2019 Tải file
11 796 /BGDĐT-GDĐH Bộ giáo dục và đào tạo Công văn V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 06/03/2019 Tải file
12 02/2019/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo THÔNG TƯ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/tt-bgdđt ngày 01 tháng 3 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 28/02/2019 Tải file
13 01/2019/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 25/02/2019 Tải file
1
Bạn cần hỗ trợ?